გადასახადი

თვიური გადასახადი
ერთი ბავშვი 400 ლარი
ორი ან მეტი (ოჯახიდან)  350 ლარი თითოეულ ბავშვზე