გადასახადი

თვიური გადასახადი
ერთი ბავშვი 450 ლარი
ორი ან მეტი (ოჯახიდან)  400 ლარი თითოეულ ბავშვზე